سنگ های عقیق، جز خانواده ی کوارتز ها محسوب شده و طرح و رنگ زیبایشان آنها را از یکدیگر متمایز می کند.سنگ عقیق، یکی از سنگ های لوکسی است که طرح های آن از یک سنگ به سنگ دیگر متفاوت بوده و هر کدام معنا و احساس خاصی را به بیینده منتقل می کنند. 

عقیق